Slide 1
Slide 2
Slide 3
previous arrow
next arrow
About us

                    การเผยแพร่องค์ความรู้ ผ่านรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย โดยมีเป้าหมายหลัก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแห่งการแบ่งปันความรู้ ด้วยเหตุปัจจัยหลายๆ ประการที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้จากอาจารย์ วิทยากร / การออกแบบงานระบบภายในตัวอาคารทั้ง 2 หลังที่สามารถเข้าเยี่ยมชมได้จริง หรือแม้แต่บรรยากาศของการสร้างมิตรภาพ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือ connection ร่วมกัน ทำให้ สถาบันอีอีซี อคาเดมี มีความยินดีและพร้อมให้การต้อนรับทุกๆ ท่านเสมอ

 

 

The knowledge we can share

LINE_ALBUM_JCI-InfectionControl_230220
Public Training

สถาบันอีอีซี อคาเดมี มุ่งมั่นในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยการเผยแพร่ ‘องค์ความรู้’ และ ‘ประสบการณ์’ ผ่านการจัดฝึกอบรม/สัมมนา ทั้งในรูปแบบห้องสัมมนาและแบบออนไลน์

IMG_4813
In House Training

สถาบันอีอีซี อคาเดมี อำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดฝึกอบรมบุคลากร/สัมมนาในรูปแบบของ  ‘In-house Training’

DSC_0827
Site Visit

ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ของทั้งอาคารสถาบันอีอีซีหลังที่ 1 และ 2   ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ ‘นอกห้องเรียน’  ที่สำคัญของผู้ที่สนใจในศาสตร์วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

 

EEC ACADEMY I

 

 

 

          เป็นอาคารที่แตกต่างจากอาคารทั่วไป โดยมีรูปแบบและองค์ประกอบที่เกิดจากความต้องการของการใช้งาน การลงทุนก่อสร้างอาคารนี้เป็นก้าวสำคัญของ EEC ด้วยเป้าหมายความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และยังสามารถปรับปรุงได้อย่างต่อเนื่องตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงไป เมื่อใช้อาคารคาดว่าจะมีค่าการใช้พลังงานไม่เกิน 80 หน่วยต่อตารางเมตรต่อปี

       

      

         ได้รับการรับรอง ‘อาคารเขียวระดับ Platinum’ ซึ่งถือเป็นเกณฑ์การประเมินสูงสุดของ TREES-NC โดยสถาบันอาคารเขียวไทย สิ่งนี้เป็นข้อพิสูจน์ว่าอาคารเขียวและอาคารอนุรักษ์พลังงานไม่ได้แพงกว่าปกติ ประหยัดค่าไฟฟ้าและค่าบริหารจัดการ คุณภาพชีวิตและประสิทธิผลสูงขึ้น โดยทั้งอาคารสถาบันอีอีซี 1 และ 2 เป็นสถานที่แสดงระบบงานวิศวกรรมและนวัตกรรมต่างๆ ที่ปฏิบัติได้จริงและมีตัวอย่างจริงที่ซึมซับได้ การที่เจ้าของโครงการ วิศวกร สถาปนิกและนักศึกษาได้เข้าเยี่ยมชมอาคารอยู่เสมอ เป็นการส่งเสริมการพัฒนาองค์กร การตลาดและการสร้างเครือข่ายไปด้วยในตัว.

EEC ACADEMY II
Customer Banner1
Customer Banner2
Customer Banner3
previous arrow
next arrow

        

 

         

Biophilia Design   การพัฒนาโครงการแบบยั่งยืน หรือคำว่า ‘Sustainability’

 

  • Health and Well-being , Green Building , LEED , TREES สิ่งต่างๆที่พูดถึงเหล่านี้ เป้าหมายก็คือ ‘การอยู่เย็น-เป็นสุข’
  • SDGs ต้องสอดคล้องกับคำว่า Net Zero (ที่เป็นเป้าหมายของทุกคนบนโลกใบนี้)
  • โครงสร้างแบบ BCG Economy Model ซึ่งมาจากคำว่า Bio economy, Circular economy และ Green economy