บริการห้องสัมมนาและห้องประชุม

รับบริการห้องประชุม

Service Order Form

ค่าบริการที่ต้องชำระ

ค่าบริการ 1 ขั่วโมง 450 บาท (ไม่รวม vat)


ค่าบริการที่ต้องชำระ

ค่าบริการ 2 ขั่วโมง 900 บาท (ไม่รวม vat)


ค่าบริการที่ต้องชำระ

ค่าบริการ 3 ขั่วโมง 1,350 บาท (ไม่รวม vat)


ค่าบริการที่ต้องชำระ

ค่าบริการ 4 ขั่วโมง 1,800 บาท (ไม่รวม vat)


ค่าบริการที่ต้องชำระ

ค่าบริการ 5 ขั่วโมง 2,250 บาท (ไม่รวม vat)


ค่าบริการที่ต้องชำระ

ค่าบริการ 6 ขั่วโมง 2,700 บาท (ไม่รวม vat)


ค่าบริการที่ต้องชำระ

ค่าบริการ 7 ขั่วโมง 3,150 บาท (ไม่รวม vat)


ค่าบริการที่ต้องชำระ

ค่าบริการ 1 วัน (8 ชั่วโมง)  8,000 บาท (ไม่รวม vat)