001_Banner Head A Breath of Fresh Air

The Secrete of Immune Building

สร้างอาคาร/บ้าน สุขภาวะด้วยอากาศบริสุทธิ์ จากปัญหามลภาวะอากาศของโลกที่อยู่แวดล้อมตัวเราและทวีสูงขึ้นในอนาคต รวมถึงปัญหาสุขภาพในสถานที่ทำงาน หรือการเกิดเชื้อราในอาคารต่างๆ ล้วนแต่เป็น ‘ภัยเงียบ’ ที่ทำร้ายสุขภาพของผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในอาคาร และอาจเป็นภัยสร้างโอกาสให้เกิดเชื้อราได้ในอนาคต

ทุกวันนี้เราจะทราบได้อย่างไรว่าอาคาร/บ้านที่เราอยู่ ไม่ทำลายสุขภาพเรา แล้วเราจะสามารถแก้ไขอย่างไร เพื่อให้เป็นอาคารสุขภาวะที่ดี เพิ่มประโยชน์ต่อสุขภาพ, การใช้ชีวิตร่วมกันในอาคารที่ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ, ส่งเสริมประสิทธิภาพที่ดี ลดความรุนแรงของการติดโรคทางกาศ และสร้างสภาวะการเติมอากาศที่สดชื่นและปลอดภัยภายในอาคารและบ้าน เพื่อส่งเสริมคุณค่าในการดำเนินธุรกิจสำหรับ Future Trend

พบกับผู้เชี่ยวชาญ​

คุณอรรณพ กิ่งขจี

กรรมการผู้จัดการ

บริษัทอีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด

นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย(ACAT) วาระปี 2566-2567

คุณสมจินต์ ดิสวัสดิ์

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม / หัวหน้าแผนกวิศวกรรมเครื่องกล

บริษัทอีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด

วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี 2565

จากสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย(ACAT)

ประเด็นสัมมนาที่น่าสนใจ

-สภาวะความเสี่ยงของคุณภาพอากาศของประเทศไทย

-Design criteria ในการออกแบบเพื่อควบคุม

-พื้นฐานการเติมอากาศ รูปแบบทางวิศวกรรมที่เป็นไปได้

-กฎหมายและมาตรฐานคุณภาพอากาศ

-ทางเลือกในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

- รับจำนวนจำกัด -

                       

                              ค่าลงทะเบียน
– เข้าเรียนแบบ Onsite ท่านละ 3,800 บาท*
– เข้าเรียนแบบ Online ท่านละ 2,500 บาท*
จ่ายน้อยกว่า! เมื่อสมัครสมาชิกสถาบันฯ ลดอีก 5%
และหากสมัคร 2 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดพิเศษอีก
*(ราคารวม Vat, เอกสารประกอบการสอน (.pdf), กรณี Onsite รวมอาหารกลางวัน, อาหารว่างแล้ว )

              

                    ผู้เข้าสัมมนาทุกท่านจะได้รับ
1. หน่วยพัฒนาวิชาชีพ PDU
2. เอกสารประกอบการบรรยาย (.pdf file)*
3. ใบประกาศนียบัตร (e-Certificate)
4. สิทธิพิเศษอื่นๆ (ตามที่สถาบันฯ กำหนด)

  * สถาบันอีอีซี อคาเดมี สนับสนุนแนวทาง Paperless ด้วยการลดการใช้กระดาษ (ประหยัดพลังงาน/ลดคาร์บอน) เพื่อสิ่งแวดล้อม เอกสารประกอบการบรรยายของทุกหลักสูตร จึงเป็นไฟล์ดิจิตอลเพื่อให้ดาวน์โหลดประกอบการเรียน

‘เพิ่มโอกาส’ และ ‘ต่อยอด’ ความก้าวหน้าในสายงาน/วิชาชีพของตนเองและองค์กร เพิ่มทางเลือกให้กับผู้สนใจเข้าอบรมสัมมนาด้วยรูปแบบ Hybrid ที่สะดวกสบายด้วยการเลือกเรียนได้ทั้งแบบ Onsite หรือแบบ Online ผ่าน Zoom (เงื่อนไขการอบรมสัมมนาแบบ Hybrid ของแต่ละหลักสูตร เป็นไปตามที่สถาบันฯ กำหนด)

สถาบันอีอีซี อคาเดมี พร้อมเป็นแหล่งความรู้ของคุณ.

* เพิ่มความรู้และเปิดประสบการณ์ เพื่อนำไปใช้พัฒนางาน
* เสริมเทคนิค สร้างความมั่นใจเพื่อการสอบเลื่อนระดับ
* สะสม PDU เพื่อใช้ประกอบการขอเลื่อนระดับวิศวกร

สถาบันอีอีซี อคาเดมี ยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมเพื่อการวิชาชีพวิศวกรรม โดยเป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (รหัสองค์กร 7005) จากสภาวิศวกร

ความรู้ เราแบ่งปันกันได้

The Knowledge We Can Share