Banner-Psychrometric-chart

‘อุณหภูมิ’ และ ‘ความชื้น’ เป็นส่วนประกอบสำคัญ

ในมิติใดบ้างต่องานระบบปรับอากาศ

รวมถึงความสัมพันธ์ของอุปกรณ์ทั้งหมดในระบบที่ทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว

อาทิเช่น ระบบด้านน้ำเย็นและวิธีการกระจายลมแต่ละแบบ

ซึ่งจะสามารถทำให้เราออกแบบประยุกต์

และแก้ปัญหาระบบปรับอากาศได้

เพื่อเราจะได้อากาศบริสุทธิ์ตามต้องการ

ส่วนประกอบสำคัญที่มีผลต่อการปรับสภาวะอากาศเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน  คุณสมบัติของอากาศที่มีผลต่อการออกแบบและการใช้งานอย่างไร?

เราจำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องคุณสมบัติของอากาศ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ต่างๆของอากาศ และอุปกรณ์ที่ใช้ Psychrometric Chart

เป็นเครื่องมือช่วยให้งานออกแบบระบบปรับอากาศ  “ง่ายขึ้น”

พบกับผู้เชี่ยวชาญ​

คุณสมจินต์ ดิสวัสดิ์

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม / หัวหน้าแผนกวิศวกรรมเครื่องกล

บริษัทอีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด

วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี 2565

จากสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย(ACAT)

ประเด็นสัมมนาที่น่าสนใจ

– Overview of HVAC and Fundamental of Psychrometric Chart
– HVAC process and equipment
– Outdoor design condition
– Indoor design condition
– Relationship of HVAC Components
– Case study

 

- รับจำนวนจำกัด -

                       

                              ค่าลงทะเบียน
– เข้าเรียนแบบ Onsite ท่านละ 3,800 บาท*
– เข้าเรียนแบบ Online ท่านละ 2,500 บาท*
จ่ายน้อยกว่า! เมื่อสมัครสมาชิกสถาบันฯ ลดอีก 5%
และหากสมัคร 2 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดพิเศษอีก
*(ราคารวม Vat, เอกสารประกอบการสอน (.pdf), กรณี Onsite รวมอาหารกลางวัน, อาหารว่างแล้ว )

 
 

              

                    ผู้เข้าสัมมนาทุกท่านจะได้รับ
1. หน่วยพัฒนาวิชาชีพ PDU
2. เอกสารประกอบการบรรยาย (.pdf file)*
3. ใบประกาศนียบัตร (e-Certificate)
4. สิทธิพิเศษอื่นๆ (ตามที่สถาบันฯ กำหนด)

  * สถาบันอีอีซี อคาเดมี สนับสนุนแนวทาง Paperless ด้วยการลดการใช้กระดาษ (ประหยัดพลังงาน/ลดคาร์บอน) เพื่อสิ่งแวดล้อม เอกสารประกอบการบรรยายของทุกหลักสูตร จึงเป็นไฟล์ดิจิตอลเพื่อให้ดาวน์โหลดประกอบการเรียน

‘เพิ่มโอกาส’ และ ‘ต่อยอด’ ความก้าวหน้าในสายงาน/วิชาชีพของตนเองและองค์กร เพิ่มทางเลือกให้กับผู้สนใจเข้าอบรมสัมมนาด้วยรูปแบบ Hybrid ที่สะดวกสบายด้วยการเลือกเรียนได้ทั้งแบบ Onsite หรือแบบ Online ผ่าน Zoom (เงื่อนไขการอบรมสัมมนาแบบ Hybrid ของแต่ละหลักสูตร เป็นไปตามที่สถาบันฯ กำหนด)

สถาบันอีอีซี อคาเดมี พร้อมเป็นแหล่งความรู้ของคุณ.

* เพิ่มความรู้และเปิดประสบการณ์ เพื่อนำไปใช้พัฒนางาน
* เสริมเทคนิค สร้างความมั่นใจเพื่อการสอบเลื่อนระดับ
* สะสม PDU เพื่อใช้ประกอบการขอเลื่อนระดับวิศวกร

สถาบันอีอีซี อคาเดมี ยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมเพื่อการวิชาชีพวิศวกรรม โดยเป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (รหัสองค์กร 7005) จากสภาวิศวกร

ความรู้ เราแบ่งปันกันได้

The Knowledge We Can Share