Banner-Life-Safety

มาตรฐานระดับสากลสำหรับการออกแบบอาคาร และการออกแบบระบบ

การป้องกันเหตุเพลิงไหม้และการอพยพหนีไฟของอาคารลักษณะต่าง ๆ ซึ่งมีรูปแบบเฉพาะที่แตกต่างจากอาคารทั่วไป

เป็นมาตรฐานความปลอดภัยใหม่ระดับสากล

โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารโรงพยาบาล สำหรับผู้ป่วยและญาติ ที่ไม่คุ้นเคยเส้นทางในโรงพยาบาล หรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

และมีรูปแบบเฉพาะที่แตกต่างจากอาคารทั่วไป และเรียนรู้มาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล ที่สำคัญ  “มีอะไรบ้าง”

อาคารในแต่ละประเภทมีมาตรฐาน ข้อกำหนดที่ห้ามละเลยอย่างไร แลกเปลี่ยนมุมมองการออกแบบ ประสบการณ์ เทคนิคและข้อควรระวังของการออกแบบ

พบกับผู้เชี่ยวชาญ​

คุณกาญจน์ รักศิริพงษ์

วิศวกรผู้เชี่ยวชาญระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย

วิทยากรบรรยายหลักสูตร การออกแบบระบบดับเพลิงด้วยน้ำ และหลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคาร จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

คุณไวทูร เมธมโนรมย์

กรรมการบริหาร บริษัทอีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสุขาภิบาลอาคารและระบบดับเพลิง

อาจารย์ประจำสถาบันอีอีซี อคาเดมี

- รับจำนวนจำกัด -

                       

                              ค่าลงทะเบียน
– เข้าเรียนแบบ Onsite ท่านละ 3,800 บาท*
– เข้าเรียนแบบ Online ท่านละ 2,500 บาท*
จ่ายน้อยกว่า! เมื่อสมัครสมาชิกสถาบันฯ ลดอีก 5%
และหากสมัคร 2 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดพิเศษอีก
*(ราคารวม Vat, เอกสารประกอบการสอน (.pdf), กรณี Onsite รวมอาหารกลางวัน, อาหารว่างแล้ว )

              

                    ผู้เข้าสัมมนาทุกท่านจะได้รับ
1. หน่วยพัฒนาวิชาชีพ PDU
2. เอกสารประกอบการบรรยาย (.pdf file)*
3. ใบประกาศนียบัตร (e-Certificate)
4. สิทธิพิเศษอื่นๆ (ตามที่สถาบันฯ กำหนด)

  * สถาบันอีอีซี อคาเดมี สนับสนุนแนวทาง Paperless ด้วยการลดการใช้กระดาษ (ประหยัดพลังงาน/ลดคาร์บอน) เพื่อสิ่งแวดล้อม เอกสารประกอบการบรรยายของทุกหลักสูตร จึงเป็นไฟล์ดิจิตอลเพื่อให้ดาวน์โหลดประกอบการเรียน

‘เพิ่มโอกาส’ และ ‘ต่อยอด’ ความก้าวหน้าในสายงาน/วิชาชีพของตนเองและองค์กร เพิ่มทางเลือกให้กับผู้สนใจเข้าอบรมสัมมนาด้วยรูปแบบ Hybrid ที่สะดวกสบายด้วยการเลือกเรียนได้ทั้งแบบ Onsite หรือแบบ Online ผ่าน Zoom (เงื่อนไขการอบรมสัมมนาแบบ Hybrid ของแต่ละหลักสูตร เป็นไปตามที่สถาบันฯ กำหนด)

สถาบันอีอีซี อคาเดมี พร้อมเป็นแหล่งความรู้ของคุณ.

* เพิ่มความรู้และเปิดประสบการณ์ เพื่อนำไปใช้พัฒนางาน
* เสริมเทคนิค สร้างความมั่นใจเพื่อการสอบเลื่อนระดับ
* สะสม PDU เพื่อใช้ประกอบการขอเลื่อนระดับวิศวกร

สถาบันอีอีซี อคาเดมี ยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมเพื่อการวิชาชีพวิศวกรรม โดยเป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (รหัสองค์กร 7005) จากสภาวิศวกร

ความรู้ เราแบ่งปันกันได้

The Knowledge We Can Share