Banner-Green-Engineering

สภาวะโลกที่เปลี่ยนไป Climate Change

มุมมองใหม่ของการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ ขนาดของธุรกิจไม่ใช่สิ่งสำคัญอีกต่อไปหรือแม้แต่การดำเนินธุรกิจแบบ ‘กินรวบ’

ก็อาจจะไม่ได้รับความไว้วางใจเสมอไปด้วย เช่นเดียวกันหากแต่ต้องเป็นการดำเนินงานแบบ ‘ความร่วมมือกัน’

‘โดยเฉพาะกับหุ้นส่วนที่มีศักยภาพและเป้าหมายเดียวกันนั่นคือ  ‘เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม’  จะเป็นคำตอบของความสำเร็จ-ยั่งยืนที่แท้จริง

ผลกระทบของอุตสาหรรมการก่อสร้างในอนาคต กับข้อตกลงทางด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการรับรอง

ที่ถูกนำมาบังคับใช้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   แนวความคิดในการพัฒนาอาคารที่ยั่งยืนทำกันอย่างไร

พบกับผู้เชี่ยวชาญ​

ดร. เกชา ธีระโกเมน

ผู้อำนวยการสถาบันอีอีซี อคาเดมี

คณะทำงานประเมินแผนการเป็นเมืองอัจฉริยะ

(2563-ปัจจุบัน)

นายกสมาคมที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย

4 สมัย(2563-2565)

ประเด็นสัมมนาที่น่าสนใจ

– ผลกระทบกับอุตสาหกรรมก่อสร้างในอนาคตอันเนื่องมาจากข้อตกลงทางด้านสิ่งแวดล้อมโลก

– มาตรฐานการรับรองต่างๆที่ถูกต้อง

– กระแสเมืองอัจฉริยะ

– การอุบัติของอุตสาหกรรมยุคใหม่

– การพัฒนาโครงการสำหรับอนาคต

– แนวทางของสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ 

- รับจำนวนจำกัด -

                       

                              ค่าลงทะเบียน
– เข้าเรียนแบบ Onsite ท่านละ 3,800 บาท*
– เข้าเรียนแบบ Online ท่านละ 2,500 บาท*
จ่ายน้อยกว่า! เมื่อสมัครสมาชิกสถาบันฯ ลดอีก 5%
และหากสมัคร 2 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดพิเศษอีก
*(ราคารวม Vat, เอกสารประกอบการสอน (.pdf), กรณี Onsite รวมอาหารกลางวัน, อาหารว่างแล้ว )

              

                    ผู้เข้าสัมมนาทุกท่านจะได้รับ
1. หน่วยพัฒนาวิชาชีพ PDU
2. เอกสารประกอบการบรรยาย (.pdf file)*
3. ใบประกาศนียบัตร (e-Certificate)
4. สิทธิพิเศษอื่นๆ (ตามที่สถาบันฯ กำหนด)

  * สถาบันอีอีซี อคาเดมี สนับสนุนแนวทาง Paperless ด้วยการลดการใช้กระดาษ (ประหยัดพลังงาน/ลดคาร์บอน) เพื่อสิ่งแวดล้อม เอกสารประกอบการบรรยายของทุกหลักสูตร จึงเป็นไฟล์ดิจิตอลเพื่อให้ดาวน์โหลดประกอบการเรียน

‘เพิ่มโอกาส’ และ ‘ต่อยอด’ ความก้าวหน้าในสายงาน/วิชาชีพของตนเองและองค์กร เพิ่มทางเลือกให้กับผู้สนใจเข้าอบรมสัมมนาด้วยรูปแบบ Hybrid ที่สะดวกสบายด้วยการเลือกเรียนได้ทั้งแบบ Onsite หรือแบบ Online ผ่าน Zoom (เงื่อนไขการอบรมสัมมนาแบบ Hybrid ของแต่ละหลักสูตร เป็นไปตามที่สถาบันฯ กำหนด)

สถาบันอีอีซี อคาเดมี พร้อมเป็นแหล่งความรู้ของคุณ.

* เพิ่มความรู้และเปิดประสบการณ์ เพื่อนำไปใช้พัฒนางาน
* เสริมเทคนิค สร้างความมั่นใจเพื่อการสอบเลื่อนระดับ
* สะสม PDU เพื่อใช้ประกอบการขอเลื่อนระดับวิศวกร

สถาบันอีอีซี อคาเดมี ยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมเพื่อการวิชาชีพวิศวกรรม โดยเป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (รหัสองค์กร 7005) จากสภาวิศวกร

ความรู้ เราแบ่งปันกันได้

The Knowledge We Can Share