Banner-Electrica-Power-Design

หลักการและเหตุผลในการเลือกใช้อุปกรณ์

การออกแบบ single  line diagram การทำ Rider diagram ระบบไฟฟ้า การต่อลงดินของบริภัณฑ์ประธาน ข้อกำหนดการเดินสายและการติดตั้งตามมาตรฐาน วสท.

เหตุผลในการเลือกใช้อุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ากำลังให้เหมาะสมกับประเภทอาคาร

ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการจัดวางอุปกรณ์ภายในห้อง KMU MDB GEN และห้องไฟฟ้าประจำชั้น

ปัญหาหน้างานที่พบบ่อยๆ

พบกับผู้เชี่ยวชาญ​

คุณสุวิชญาน์ เมธมโนรมย์

หัวหน้าแผนกวิศวกรรมไฟฟ้า บริษัทอีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว Trees Associate รุ่นที่ 9

อาจารย์ประจำสถาบันอีอีซี อคาเดมี

คุณวิเศรษฐ์ อังสุรัตน์โกมล

กรรมการบริหาร บริษัทอีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด

ผู้ตรวจสอบอาคาร เลขที่ บ.0397/2550

LEED AP/ TREES-A

อาจารย์ประจำสถาบันอีอีซี อคาเดมี

ประเด็นสัมมนาที่น่าสนใจ

-การกำหนดขนาดสายและเมนสำหรับช่วย Fire Pump ต่างจากอุปกรณ์อื่นอย่างไร

-อาคารชุดมีรูปแบบ single line ต่างจากอาคารประเภทอื่นอย่างไร ?

-วงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต ต้องออกแบบต่างจาก วงจรไฟฟ้าปกติอย่างไร

-แนวทางการใช้ Form ตู้ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับประเภทอาคาร

-TIPS ในการวางตำแหน่งห้องเครื่องให้ถูกต้อง ถูกสตางค์

-TRICKS ในการจัดวางอุปกรณ์ในห้อง MDB และ GEN

-การประเมินขนาดห้องระบบไฟฟ้าเบื้องต้น เมื่อเริ่มพัฒนาโครงการ

- รับจำนวนจำกัด -

                       

                              ค่าลงทะเบียน
– เข้าเรียนแบบ Onsite ท่านละ 3,800 บาท*
– เข้าเรียนแบบ Online ท่านละ 2,500 บาท*
จ่ายน้อยกว่า! เมื่อสมัครสมาชิกสถาบันฯ ลดอีก 5%
และหากสมัคร 2 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดพิเศษอีก
*(ราคารวม Vat, เอกสารประกอบการสอน (.pdf), กรณี Onsite รวมอาหารกลางวัน, อาหารว่างแล้ว )

              

                    ผู้เข้าสัมมนาทุกท่านจะได้รับ
1. หน่วยพัฒนาวิชาชีพ PDU
2. เอกสารประกอบการบรรยาย (.pdf file)*
3. ใบประกาศนียบัตร (e-Certificate)
4. สิทธิพิเศษอื่นๆ (ตามที่สถาบันฯ กำหนด)

  * สถาบันอีอีซี อคาเดมี สนับสนุนแนวทาง Paperless ด้วยการลดการใช้กระดาษ (ประหยัดพลังงาน/ลดคาร์บอน) เพื่อสิ่งแวดล้อม เอกสารประกอบการบรรยายของทุกหลักสูตร จึงเป็นไฟล์ดิจิตอลเพื่อให้ดาวน์โหลดประกอบการเรียน

‘เพิ่มโอกาส’ และ ‘ต่อยอด’ ความก้าวหน้าในสายงาน/วิชาชีพของตนเองและองค์กร เพิ่มทางเลือกให้กับผู้สนใจเข้าอบรมสัมมนาด้วยรูปแบบ Hybrid ที่สะดวกสบายด้วยการเลือกเรียนได้ทั้งแบบ Onsite หรือแบบ Online ผ่าน Zoom (เงื่อนไขการอบรมสัมมนาแบบ Hybrid ของแต่ละหลักสูตร เป็นไปตามที่สถาบันฯ กำหนด)

สถาบันอีอีซี อคาเดมี พร้อมเป็นแหล่งความรู้ของคุณ.

* เพิ่มความรู้และเปิดประสบการณ์ เพื่อนำไปใช้พัฒนางาน
* เสริมเทคนิค สร้างความมั่นใจเพื่อการสอบเลื่อนระดับ
* สะสม PDU เพื่อใช้ประกอบการขอเลื่อนระดับวิศวกร

สถาบันอีอีซี อคาเดมี ยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมเพื่อการวิชาชีพวิศวกรรม โดยเป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (รหัสองค์กร 7005) จากสภาวิศวกร

ความรู้ เราแบ่งปันกันได้

The Knowledge We Can Share