001_Banner Head Smart District Cooling

สร้างความโดนเด่น ออกแบบให้คุ้มค่า ประหยัดพลังงาน

DCS ควรมีค่าการลงทุนเท่าไหร่ และทำอย่างไรจึงจะคุ้มทุน ซึ่งก่อนที่เราจะเข้าใจทั้ง 2 ประเด็นจำเป็น

จะต้องเข้าใจที่มาที่ไปของระบบเสียก่อน นอกจากนี้เราจะได้รู้  Key of Success ของโครงการที่ใช้ DCS

เพื่อทำให้ได้ภาพของ Smart DCS ที่ชัดเจน ในการนำไปประยุกต์ใช้กับโครงการต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรม

รวมถึง Central Utility Plant

สร้างมูลค่าและมีประโยชน์ในมิติต่างๆอย่างไรบ้าง?การออกแบบระบบ District Cooling

กับระบบ วิศวกรรมภายในอาคาร

พบกับผู้เชี่ยวชาญ​

คุณกมล ตันพิพัฒน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูนิซัส กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน และอาคารเขียว

อาจารย์ประจำสถาบันอีอีซี อคาเดมี

คุณอนุพงธ์ คู่กุศลสิน

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านพลังงาน

อาจารย์ประจำสถาบันอีอีซี อคาเดมี

ประเด็นสัมมนาที่น่าสนใจ

-Overview District cooling System, The benefit of District Cooling System

-District Cooling System: Application and Case Study

-Main Concept of District Cooling System (DCS),

-Factors that impact to equipment investment and pipeline network cost

-Combine Heat and Power (CHP) concept, waste heat reclaims, and appropriate capacity of CHP 

- รับจำนวนจำกัด -

                       

                              ค่าลงทะเบียน
– เข้าเรียนแบบ Onsite ท่านละ 3,800 บาท*
– เข้าเรียนแบบ Online ท่านละ 2,500 บาท*
จ่ายน้อยกว่า! เมื่อสมัครสมาชิกสถาบันฯ ลดอีก 5%
และหากสมัคร 2 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดพิเศษอีก
*(ราคารวม Vat, เอกสารประกอบการสอน (.pdf), กรณี Onsite รวมอาหารกลางวัน, อาหารว่างแล้ว )

              

                    ผู้เข้าสัมมนาทุกท่านจะได้รับ
1. หน่วยพัฒนาวิชาชีพ PDU
2. เอกสารประกอบการบรรยาย (.pdf file)*
3. ใบประกาศนียบัตร (e-Certificate)
4. สิทธิพิเศษอื่นๆ (ตามที่สถาบันฯ กำหนด)

  * สถาบันอีอีซี อคาเดมี สนับสนุนแนวทาง Paperless ด้วยการลดการใช้กระดาษ (ประหยัดพลังงาน/ลดคาร์บอน) เพื่อสิ่งแวดล้อม เอกสารประกอบการบรรยายของทุกหลักสูตร จึงเป็นไฟล์ดิจิตอลเพื่อให้ดาวน์โหลดประกอบการเรียน

‘เพิ่มโอกาส’ และ ‘ต่อยอด’ ความก้าวหน้าในสายงาน/วิชาชีพของตนเองและองค์กร เพิ่มทางเลือกให้กับผู้สนใจเข้าอบรมสัมมนาด้วยรูปแบบ Hybrid ที่สะดวกสบายด้วยการเลือกเรียนได้ทั้งแบบ Onsite หรือแบบ Online ผ่าน Zoom (เงื่อนไขการอบรมสัมมนาแบบ Hybrid ของแต่ละหลักสูตร เป็นไปตามที่สถาบันฯ กำหนด)

สถาบันอีอีซี อคาเดมี พร้อมเป็นแหล่งความรู้ของคุณ.

* เพิ่มความรู้และเปิดประสบการณ์ เพื่อนำไปใช้พัฒนางาน
* เสริมเทคนิค สร้างความมั่นใจเพื่อการสอบเลื่อนระดับ
* สะสม PDU เพื่อใช้ประกอบการขอเลื่อนระดับวิศวกร

สถาบันอีอีซี อคาเดมี ยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมเพื่อการวิชาชีพวิศวกรรม โดยเป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (รหัสองค์กร 7005) จากสภาวิศวกร

ความรู้ เราแบ่งปันกันได้

The Knowledge We Can Share