วิศวกรรมแนวคิด พิชิตเวลล์

Engineering behind WELL

 

5 เรื่อง

ที่สำคัญที่งานวิศวกรรมเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง

ในแต่ละหมวดของมาตรฐาน WELL

          อาคารที่ได้มาตรฐาน WELL จะทำให้ลูกค้าและผู้อยู่อาศัยจะมีความพึงพอใจในระดับสูง เจ้าของโครงการ คอนเซ้าต์ด้าน WELL สถาปนิก วิศวกร หรือผู้บริหารอาคาร จำเป็นต้องเข้าใจผลลัพท์ที่จะได้รับเสียก่อน แปลว่า Customer Satisfaction คือผลลัพท์ที่ได้จากมาตรฐานเวลล์ และงานวิศวกรรมทั้ง 5หมวด คือเบื้องหลังของความสำเร็จ

           หลักสูตร Engineering Behind WELL นี้จะช่วยทำให้งานวิศวกรรมสนับสนุนโครงการให้ประสบความสำเร็จในทุกๆ มิติได้

WATER CONCEPT

ออกแบบเพื่อคุณภาพน้ำ

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น.

 

          ปัญหาคุณภาพน้ำในอาคารมีตั้งแต่เรื่องพื้นฐานที่มาตรฐาน WELL กำหนด มีพูดถึงปัญหากายภาพเรื่องความขุ่นของน้ำ ปัญหาเชื้อแบคทีเรียหรือจุลชีวะในน้ำ ปัญหาธาตุโลหะหนักในน้ำ ปัญหาสารอินทรีย์หรือสารกำจัดศัตรูพืชปนเปื้อน และยังมีองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวกับน้ำอีกมาก

          ผู้เรียนจะสามารถเข้าใจปัญหาเกี่ยวกับน้ำ ที่เป็นแนวคิดตั้งต้นของข้อกำหนดในมาตรฐาน WELL ได้

 

” WELL STANDARD – มาตรฐานเวลล์ “

          มาตรฐาน WELL มีเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับกายภาพของน้ำอันได้แก่ความใส และความปลอดภัยจากเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำ และการสกัดยับยั้งการก่อตัวของเชื้อลิจิโอเนล่า นอกจากนั้นยังมีข้อที่เกี่ยวกับคุณภาพน้ำ การควบคุมธาตุโลหะต่างๆ รวมทั้งสารอินทรีย์และสารกำจัดศัตรูพืชที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์อีกด้วย

          ผู้เรียนจะเห็นความต้องการของมาตรฐาน WELL ที่เกี่ยวกับน้ำเป็นข้อๆ ได้อย่างชัดเจน

 

” DESIGN OPTIONS – ทางเลือกทางวิศวกรรม “

           แนวทางออกแบบทางวิศวกรรมที่เกี่ยวกับคุณภาพน้ำมีหลายส่วนด้วยกัน ตั้งแต่การออกแบบการจัดเก็บน้ำ การบำบัดน้ำขั้นต้นหรือการบำบัดขั้นสูงเพื่อให้เกิดความสะอาดในทุกมิติทั้งทางกายภาพและคุณสมบัติของน้ำ การออกแบบยังรวมถึงการจัดส่งน้ำที่เกี่ยวกับระบบปั้มและท่อน้ำภายในอาคาร และที่ขาดไม่ได้คือการพิจารณาไปจนถึงอุปกรณ์การจ่ายน้ำในขั้นตอนสุดท้าย
          ผู้เรียนจะเห็นแนวทางการออกแบบระบบน้ำที่เป็นไปได้ในทุกมิติ และด้วยวิธีที่หลากหลาย

 

” INVESTMENT – การลงทุน “

          การลงทุนเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพน้ำเป็นเรื่องที่ต้องสนใจเป็นพิเศษเพราะเรารู้ว่าน้ำเป็นส่วนสำคัญและจำเป็นต่อทุกชีวิต การลงทุนระบบบำบัดน้ำอาจทำได้ตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐานที่ราคาไม่แพง ไปจนถึงการบำบัดขั้นสูงเพื่อให้น้ำสะอาดบริสุทธิ์มากที่สุด นั่นจะกระทบต่อการลงทุนของระบบน้ำทั้งระบบตั้งแต่การจัดเก็บ การบำบัด การส่งจ่ายน้ำ ไปจนถึงการระบุสเปคของอุปกรณ์ต่างๆ

          ผู้เรียนจะเห็นว่าการลงทุนในระบบน้ำสามารถแปรเปลี่ยนได้จากการเลือกใช้ทางเลือกต่างๆ ที่มีอยู่

 

” CUSTOMER SATISFACTION – ความพึงพอใจ “
          ความพึงพอใจเรื่องคุณภาพน้ำอาจดูเป็นเรื่องที่สังเกตยาก แต่เมื่อวิเคราะห์คุณสมบัติด้วยแลปและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อาจพบความผิดปกติของน้ำได้มากมายหลายอย่าง ดังนั้นความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำคือการได้รับน้ำที่สะอาดและบริสุทธิ์จริงๆ ในทุกมิติ ทั้งความสะอาดทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวะวิทยา
          ผู้เรียนสามารถสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของผู้ใช้อาคารที่มีต่อคุณภาพน้ำได้

 

” OPERATION การปฏิบัติงาน “
          การบริหารอาคารเพื่อรักษาคุณภาพน้ำให้ได้ตามมาตรฐานเวลล์ ย่อมขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีและหลักการออกแบบตั้งแต่ต้น ดังนั้นความเข้าใจในหลักการวิศวกรรมจะช่วยให้การบริหารอาคารทำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
          ผู้เรียนสามารถประเมินค่าใช้จ่ายระยะยาวจากชนิดของเทคโนโลยีระบบน้ำที่เลือกใช้ได้

 

THERMAL CONCEPT

ออกแบบเพื่อสภาวะอยู่สบาย

วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น.

          เรื่องระบบปรับอากาศมีตั้งแต่เรื่องพื้นฐานอันได้แก่ปัญหาอุณหภูมิและความชื้นที่ต้องเกิดขึ้นสม่ำเสมอทั่วพื้นที่ในอาคาร และปัญหาความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิในแต่ละพื้นที่ และยังต้องคำนึงถึงปัญหาส่วนบุคคลที่รับรู้ความรู้สึกร้อน-หนาวที่ไม่เท่ากันของแต่ละบุคคลด้วย

          ผู้เรียนจะเข้าใจปัญหาของระบบปรับอากาศทั้งในเรื่องอุณหภูมิและความชื้น และปัญหาคุณภาพอากาศที่เกิดขึ้นได้ในกรณีต่างๆได้

 

” WELL STANDARD – มาตรฐานเวลล์ “
          มาตรฐานเวลล์ว่าด้วยเรื่องระบบปรับอากาศจะกล่าวถึงช่วงของอุณหภูมิและความชื้นที่ยอมรับได้ และยังเน้นเรื่องความสามารถในการปรับแต่งอุณหภูมิไปตามพื้นที่ หรือตามแต่ละบุคคล และยังสนับสนุนการทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพเช่นการปรับอากาศแบบการแผ่ความเย็นอีกด้วย
          ผู้เรียนจะเข้าใจการเชื่อมโยงของความต้องการในมาตรฐานเวลล์กับแนวทางการออกแบบเรื่องการปรับอากาศและการปรับปรุงคุณภาพอากาศได้ดีขึ้น

 

” DESIGN OPTIONS – ทางเลือกทางวิศวกรรม “
          แนวทางการออกแบบทางวิศวกรรมเรื่องปรับอากาศมีด้วยกับหลากหลายวิธี แต่ละวิธีให้ผลเรื่องคุณภาพ ประสิทธิภาพ และต้นทุนที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเลือกใช้แนวทางการออกแบบอันใดอันหนึ่งนั้น เราต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ความต้องการของผู้ใช้ และความพร้อมของเจ้าของโครงการด้วย
          ผู้เรียนจะทราบแนวคิดที่เป็นไปได้ในการเลือกใช้ระบบปรับอากาศระบบกรองและระบบควบคุมคุณภาพอากาศ ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้น

 

” INVESTMENT – กา

รลงทุน “
          การลงทุนเรื่องระบบปรับอากาศขึ้นอยู่กับแนวทางการออกแบบ และการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาจัดการ รวมไปถึงออฟชั่นในการทำความเย็นในรูปแบบอื่นๆเพื่อช่วยเพิ่มทางเลือกในการทำความเย็นให้พื้นที่ได้ 

          ผู้เรียนจะเห็นภาพการลงทุนในระบบปรับอากาศและระบายอากาศที่แตกต่างกัน และสามารถเลือกใช้แนวทางที่เหมาะกับตนเองได้ดียิ่งขึ้น

 

” CUSTOMER SATISFACTION – ความพึงพอใจ “
          ความพึงพอใจเรื่องการปรับอากาศเป็นเรื่องสำคัญและค่อนข้าง Sensity ต่อผู้ใช้งานอาคาร เพราะความรู้สึกร้อนหนาวสามารถรับรู้ได้ในเวลาเพียงเสี้ยวนาที ดังนั้นการออกแบบเพื่อให้ผู้ใช้อาคารมีสภาวะอยู่สบายทั่วทุกพื้นที่ และมีทางเลือกที่ยืดหยุ่นเพื่อการควบคุมความเย็นของตนเอง จึงเป็นเคล็ดลับในการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้งานอาคารดีที่สุด
          ผู้เรียนจะรู้ว่ามีวิธีใดบ้างที่จะสามารถชนะใจผู้ใช้งานอาคารได้จากการออกแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศที่มีประสิทธิผล

 

” OPERATION การปฏิบัติงาน “
          การบริหารอาคารที่เกี่ยวกับระบบปรับอากาศมีผลโดยตรงจากการออกแบบตั้งแต่แนวคิดการเลือกใช้ระบบ ไปจนถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆ ดังนั้นระบบที่แตกต่างกันจะส่งผลความต่างกันในแง่การบำรุงรักษาและค่าพลังงานที่ใช้ด้วย
          ผู้เรียนสามารถต่อยอดความคิดในการประเมินค่าใช้จ่าย operating cost ที่เกี่ยวกับระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศได้

 

LIGHT CONCEPT

ออกแบบเพื่อคุณภาพแสง

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น.

          ปัญหาเรื่องคุณภาพแสงที่มาตรฐานเวลล์ให้ความสำคัญมีตั้งแต่ปัญหาการเข้าถึงแสงธรรมชาติในอาคาร ปัญหาการเลือกใช้แสงประดิษฐที่มีความผิดเพี้ยนไปจากแสงธรรมชาติมากเกินไป ปัญหาปริมาณแสงที่ไม่เพียงพอในแต่ละพื้นที่ ยังมีการเน้นปัญหาแสงแยงตา และปัญหาความสว่างที่แตกต่างกันมากเกินไปของพื้นที่ใกล้เคียง หรือแม้แต่ปัญหาคุณภาพหลอดไฟที่ไม่ได้มาตรฐานอีกด้วย

          ผู้เรียนจะเข้าใจปัญหาเรื่องคุณภาพแสงในแง่มุมต่างๆ มิใช่เพียงแต่ปัญหาปริมาณแสงที่เป็นเรื่องทั่วไป แต่ยังจะเข้าใจเรื่องคุณภาพแสงในอีกหลายมิติด้วย


” WELL STANDARD – มาตรฐานเวลล์ “
          มาตรฐานเวลล์ว่าด้วยเรื่องคุณภาพแสงในหลายแง่มุม โดยจะเน้นการเข้าถึงแสงธรรมชาติมากที่สุด ในเรื่องแสงประดิษฐ์มีการกล่าวถึง Circadian และเรื่องอุณหภูมิสีของแสง นอกจากนั้นยังพูดถึงการออกแบบให้มีปริมาณแสงครอบคลุมทุกพื้นที่ การป้องกันปัญหาเรื่อง Contrast และ Glare และแม้กระทั่งการเลือกใช้หลอดไฟที่มีคุณภาพ
          ผู้เรียนจะเข้าใจเรื่องมาตรฐานเวลล์ที่เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพแสงเพิ่มขึ้น และรู้ว่าจะเชื่อมโยงมาตรฐานกับหลักการออกแบบอย่างไร


” DESIGN OPTIONS – ทางเลือกทางวิศวกรรม “
          แนวทางการออกแบบเรื่องคุณภาพแสงต้องดูตั้งแต่การช่วยเหลืองานสถาปัตยกรรมเพื่อให้แสงธรรมชาติเข้ามาให้มากที่สุด เมื่อมีการใช้แสงประดิษฐ์การเลือกใช้ชนิดของหลอดและการวางตำแหน่งโคมไฟจะทำให้เกิดผลลัพท์เรื่องคุณภาพแสง ปริมาณแสง และภาวะการแยงตาที่แตกต่างกัน การออกแบบเรื่องแสงสว่างจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง
          ผู้เรียนจะทราบแนวคิดในการออกแบบเพื่อให้คุณภาพแสงให้เป็นไปตามความต้องการ โดยมีทางเลือกที่หลากหลายที่เหมาะกับคุณลักษณะทางกายภาพของอาคารที่แตกต่างกัน

 

” INVESTMENT – การลงทุน “
          การลงทุนเรื่องคุณภาพแสงเป็นสิ่งสำคัญเพราะการมองเห็นเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ การเลือกหลอดและโคมไฟผนวกกับการจัดวางตำแหน่งโคมไฟ จะเกิดผลลัพท์ต่อการกระจายตัวของแสงที่แตกต่างกัน และผลลัพท์ย่อมขึ้นตรงต่อการลงทุนด้วย

          ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงเรื่องการลงทุนกับหลักการคิดในระบบแสงสว่างได้ และสามารถตัดสินใจได้ว่าจะเลือกใช้แนวทางใดที่เหมาะกับตนเองมากที่สุด

 

” CUSTOMER SATISFACTION – ความพึงพอใจ “
          ความพึงพอใจเรื่องคุณภาพแสงเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ในการศึกษาจะพบว่าคุณภาพและปริมาณแสงมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงานและความสุขในการอยู่อาศัย การเลือกใช้แนวทางที่ผิดหรือเลือกใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อผู้อาศัยในอาคารในระยะยาวได้
          ผู้เรียนจะสามารถเชื่อมโยงความพึงพอใจของผู้ใช้งานอาคารกับคุณภาพแสงได้ดีขึ้น ทำให้ผู้ใช้งานอาคารพึงพอใจตั้งแต่ก้าวแรกที่สัมผัสกับสถานที่

 

” OPERATION การปฏิบัติงาน “
          การบริหารอาคารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแสงสว่างจะสามารถประเมินได้อย่างรวดเร็วจากแนวทางการออกแบบทั้งทางด้านพลังงานและด้านการบำรุงรักษา นั่นย่อมจะส่งผลต่อการคาดคะเนงบประมาณในระยะยาวได้
          ผู้เรียนจะเห็นโครงสร้างงบประมาณคร่าวๆที่เกี่ยวกับระบบแสงสว่าง ทั้งในแง่การใช้พลังงานและการซื้ออุปกรณ์ทดแทนส่วนที่สูญเสีย ทำให้คาดคะเนค่าใช้จ่ายได้

 

AIR CONCEPT

ออกแบบเพื่อคุณภาพอากาศ

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น.

          ปัญหาเรื่องคุณภาพอากาศมีในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5 & PM 10 ปัญหาเรื่องการปนเปื้อนก๊าซ Inorganic ที่เป็นภัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น CO/ O3/ NO2 หรือก๊าซอินทรีย์เช่น VOC การปล่อยให้ก๊าซที่เป็นภัยเหล่านี้สะสมอยู่ในอาคารโดยไม่มีการควบคุม ถือเป็นอันตรายที่รุนแรงมาก

          ผู้เรียนจะเข้าใจปัญหาของระบบปรับอากาศทั้งในเรื่องอุณหภูมิและความชื้น และปัญหาคุณภาพอากาศที่เกิดขึ้นได้ในกรณีต่างๆได้

 

” WELL STANDARD – มาตรฐานเวลล์ “
          มาตรฐานเวลล์ว่าด้วยเรื่องคุณภาพอากาศหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการควบคุมภาวะฝุ่น การควบคุมก๊าซอินทรีย์เช่น TVOC Formaldehyde หรือก๊าซอนินทรีย์จำพวก CO, NO2 รวมทั้งระดับ Radon จากใต้ดิน ยังมีเรื่องการระบายอากาศ การกรองอากาศ และการนำเข้าอากาศบริสุทธิ์อีกด้วย
          ผู้เรียนจะเข้าใจการเชื่อมโยงของความต้องการในมาตรฐานเวลล์กับแนวทางการออกแบบเรื่องการปรับอากาศและการปรับปรุงคุณภาพอากาศได้ดีขึ้น

 

” DESIGN OPTIONS – ทางเลือกทางวิศวกรรม “
          แนวทางการออกแบบเรื่องคุณภาพอากาศทำได้หลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกรองด้วย Filter ต่างๆ หรือการระบายอากาศออกจากพื้นที่เพื่อถ่ายเทอากาศสกปรกออก ยังรวมไปถึงการเติมอากาศบริสุทธิ์เข้าพื้นที่ ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นวิธีการที่ช่วยให้อากาศดีขึ้นด้วยผลลัพท์และประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน
          ผู้เรียนจะทราบแนวคิดที่เป็นไปได้ในการเลือกใช้ระบบปรับอากาศระบบกรองและระบบควบคุมคุณภาพอากาศ ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้น

 

” INVESTMENT – การลงทุน “
          การลงทุนเรื่องคุณภาพอากาศเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในสภาวะปัจจุบันที่เรามีปัญหาเรื่องฝุ่น และปัญหาโรคระบาดที่ผ่านมา ในแต่ละทางเลือกทางวิศวกรรมนั้นย่อมมีผลลัพท์และเงื่อนไขที่แตกต่างกัน และนั่นทำให้การลงทุนย่อมแตกต่างกันด้วย คนที่รู้และเข้าใจเงื่อนไขของแต่ละทางเลือก จะสามารถเลือกสิ่งที่เหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุด
          ผู้เรียนจะเห็นภาพการลงทุนในระบบปรับอากาศและระบายอากาศที่แตกต่างกัน และสามารถเลือกใช้แนวทางที่เหมาะกับตนเองได้ดียิ่งขึ้น

 

” CUSTOMER SATISFACTION – ความพึงพอใจ “
          ความพึงพอใจเรื่องคุณภาพอากาศกลายเป็นประเด็นที่สำคัญในอาคารแทบจะทุกประเภทและอาจจะมีกฎหมายเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศในเร็ววันนี้ การที่เรารู้ว่าปัญหาอยู่ที่ใดและจัดการแก้ให้ตรงจุดจะช่วยเพิ่มความพึงพอใจให้กับผู้อาศัยในอาคารได้
          ผู้เรียนจะรู้ว่ามีวิธีใดบ้างที่จะสามารถชนะใจผู้ใช้งานอาคารได้จากการออกแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศที่มีประสิทธิผล

 

” OPERATION การปฏิบัติงาน “
          การบริหารอาคารเรื่องคุณภาพอากาศจะสามารถเข้าใจได้ชัดเจนขึ้นเมื่อรู้ต้นตอของปัญหาและหลักการคิดที่ถูกต้อง แม้พื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปทีมที่ Operate ก็สามารถปรับปรุงแก้ไขเพื่อสร้างผลลัพท์ที่ต้องการกลับคืนมาได้
          ผู้เรียนสามารถต่อยอดความคิดในการประเมินค่าใช้จ่าย operating cost ที่เกี่ยวกับระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศได้

 

SOUND CONCEPT

ออกแบบเพื่อคุณภาพเสียง

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00-12.00 น.

          คุณภาพเสียงมีด้วยกันหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นเสียงรบกวนหรือเสียงที่ดังข้ามกันระหว่างห้องที่ติดกัน ปัญหาเสียงจากการกระแทกพื้นจากชั้นที่สูงกว่ามายังเพดานชั้นที่ต่ำกว่า นอกจากนี้ยังมีปัญหาคุณภาพเสียงอื่นๆเช่นเสียงสะท้อนเนื่องจากผิวดาษแข็งของผนังเพดานและพื้น หรือเสียงที่ได้ยินไม่ชัดเจนในพื้นที่ขนาดใหญ่

          ผู้เรียนจะเข้าใจปัญหาเรื่องคุณภาพเสียง ทำให้จัดการการป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่โครงการอยู่ในช่วงของการออกแบบได้


” WELL STANDARD – มาตรฐานเวลล์ “
          มาตรฐานเวลล์ว่าด้วยเรื่องคุณภาพเสียงทั้งในแง่การป้องกันเสียงรบกวนจากภาวะแวดล้อม หรือการเลือกใช้วัสดุผนัง และพื้นผิวที่มีคุณสมบัติป้องกันเสียงรบกวน มีการพูดถึงพื้นผิวดูดซับเสียงเพื่อช่วยแก้เสียงสะท้อนที่ก่อให้เกิดความรำคาญ มาตรฐานยังพูดถึงเทคนิคการซ่อนเสียงเพื่อสร้างความเป็นส่วนตัวให้กับคนที่ใช้งานในพื้นที่ใกล้เคียงกันด้วย
          ผู้เรียนจะเข้าใจมาตรฐานเวลล์ที่เกี่ยวกับคุณภาพเสียงชัดเจนขึ้น ทำให้หาทางป้องกันด้วยวิธีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ


” DESIGN OPTIONS – ทางเลือกทางวิศวกรรม “
          แนวทางการออกแบบเรื่องคุณภาพเสียงต้องดูตั้งแต่การลดเสียงที่จุดกำเนิด และการใช้วัสดุที่ดีมีคุณภาพในการสร้างผนัง เพดาน และพื้น เพื่อลดเสียงรบกวนและลดการสะท้อนของเสียง นอกจากนี้การใช้เทคโนโลยีเพื่อขยายเสียงในห้องที่จำเป็น หรือเทคโนโลยีซ่อนเสียงก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยสร้างสภาวะแวดล้อมเรื่องเสียงให้ดียิ่งขึ้น
          ผู้เรียนจะทราบแนวคิดในการออกแบบพื้น ผนัง เพดาน และประตูที่มีประสิทธิภาพ หรือเข้าใจการใช้เทคโนโลยีบางอย่างเพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพเสียงให้ดีขึ้นได้

 

” INVESTMENT – การลงทุน “
          เสียงรบกวนที่เกิดจากภาวะแวดล้อมภายนอกหรือห้องที่ติดกันย่อมด้อยคุณภาพการอยู่อาศัยให้ลดลงอย่างมาก การแยกพื้นที่เสียงดังออกจากส่วนอื่นเป็นเรื่องที่ควรทำ แต่ถ้าเลือกไม่ได้ก็ต้องลงทุนกับวัสดุผนังเพดานและพื้นที่มีคุณภาพ การลงทุนเพื่อสร้างความเป็นส่วนตัวที่เป็นเรื่องพื้นฐานที่เราจะละเลยไม่ได้
          ผู้เรียนจะเห็นโครงสร้างการลงทุนเกี่ยวกับการป้องกันเสียงได้ดีขึ้นเพราะเข้าใจปัญหา และเห็นทางเลือกต่างๆที่มีอยู่

 

” CUSTOMER SATISFACTION – ความพึงพอใจ “
          ความพึงพอใจเรื่องคุณภาพเสียงเป็นอีกเรื่องที่มักถูกค้นพบเร็วที่สุดเมื่อเทียบกับเรื่องอื่น เพราะเสียงรบกวนจะด้อยค่าอาคารลดลงแทบจะทันที หากเรามีการวางแผนการออกแบบเป็นอย่างดี ปัญหาเรื่องเสียงย่อมถูกจัดการตั้งแต่การออกแบบได้
          ผู้เรียนจะเข้าใจแนวความคิดในการจัดการคุณภาพเสียง ลดปัญหาความรำคาญที่จะเกิดขึ้นซึ่งมีผลต่อความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยโดยตรงได้

 

” OPERATION การปฏิบัติงาน “
          การบริหารอาคารที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพเสียงเป็นเรื่องที่ถูกลืมได้ง่าย เมื่อใดก็ตามที่อาคารมีการปรับปรุงแปลี่ยนแปลง ปัญหาเรื่องเสียงรบกวนก็อาจจะกลับมาอีก ดังนั้นผู้ที่เข้าใจเรื่องเสียงจะสามารถหาแนวทางจัดการกับปัญหาในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน

          ผู้เรียนจะเข้าใจผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ และสามารถป้องกันปัญหาเรื่องเสียงได้ถูกต้องต่อไปได้

 

.